Порядок дій при настанні страхового випадку

ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ, СТРАХУВАЛЬНИК (ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА, ВИГОДОНАБУВАЧ) ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • незалежно від свого місцезнаходження, негайно звернутися за допомогою до представника Страховика (Асистуючої компанії) у будь-який час доби (або доручити це зробити іншій особі) за телефоном, який вказано в Договорі/полісі страхування та надати інформацію: номер поліса, прізвище та ім'я, номер телефону та адресу за кордоном, де він перебуває, причину захворювання і яка допомога необхідна;
 • протягом 5 днів з моменту настання страхового випадку надіслати письмову заяву про те, що сталося, або будь-яким іншим способом повідомити Асистуючу компанію або Страховика (за винятком непередбачених або надзвичайних обставин, коли Страхувальник (застрахована особа) знаходиться у непритомному стані, тощо).

Після закінчення лікування необхідно надати оригінал страхового поліса і всі документи, що підтверджують факт настання страхового випадку:

 • заяву Страхувальника (застрахованої особи, Вигодонабувача) на виплату страхової суми;
 • документ, що посвідчує Страхувальника (застраховану особу, Вигодонабувача);
 • копію довідки про одержання ідентифікаційного номеру;
 • оригінал Договору страхування /страхового полісу;
 • довідка з медичного закладу (на фірмовому бланку або з відповідним штампом), що підтверджує факт нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг, з розбиттям їх за датами та вартістю, загальною сумою до виплати;
 • рецепти, виписані лікарем, якщо у зв'язку з даним захворюванням виникла необхідність на придбання медикаментів, та квитанції про їх оплату;
 • документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, розписка про отримання грошей, банківська квитанція із зазначеною сумою на переказ, чек тощо).

У разі смерті Страхувальника (застрахованої особи) внаслідок страхового випадку до оригіналу поліса додасться копія свідоцтва про смерть.

Документи, представлені Страховику, повинні вноситись на одній із трьох мов, а саме: українській, російській, англійській. Страховик не відшкодовує затрати на послуги перекладача.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов'язаний:

 • негайно повідомити про випадок відповідні (в залежності від типу страхового випадку) компетентні органи – Національну поліцію України, органи пожежної охорони, МНС, якщо нещасний випадок знаходиться в їх компетенції;
 • повідомити письмово /телефононограмою Страховика про настання страхового випадку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання страхового випадку. У разі неможливості здійснення цих заходів Страхувальником, повідомити Страховика про настання страхового випадку може Застрахована особа, Вигодонабувач (спадкоємці Застрахованої особи за Законом);
 • надати наступні документи:
  • документ, що посвідчує особу, яка одержує страхову виплату;
  • копію Договору страхування;
  • заяву на виплату страхової суми (її частини);
  • лікарняний лист або довідка про непрацездатність (завірена печаткою приймальні головного лікаря або начальника медичної частини) із вказаним прізвищем пацієнта, точним діагнозом, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, відміткою про непрацездатність;
  • виписку з історії хвороби або виписку з амбулаторної картки;
  • довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності (у разі постійної втрати працездатності);
  • документ встановленої форми, якщо нещасний випадок стався в робочий час або в позаробочий час відповідно;
  • копію довідки про одержання ідентифікаційного номеру;
  • довідку з органів внутрішніх справ, що підтверджує настання страхового випадку, якщо страховий випадок стався внаслідок протиправних дій третіх осіб, або внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
  • завірену нотаріально копію свідоцтва про смерть, у разі смерті Застрахованої особи.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов'язаний:

 • негайно повідомити про випадок відповідні (в залежності від типу страхового випадку) компетентні органи – Національну поліцію України, комунальні аварійні служби, органи пожежної охорони, органи Національної поліції України, дорожньо-експлуатаційні служби та діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху;
 • зібрати та надати Страховику інформацію про інших учасників ДТП та свідків, а саме: ПІБ, адреси, контактні телефони, страхову компанію та номери договорів страхування ТЗ, цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Страховика про настання страхового випадку і подати заяву про виплату страхового відшкодування з викладенням обставин страхового випадку;
 • пред’явити Страховику для огляду пошкоджений транспортний засіб і бути присутнім при проведенні такого огляду;
 • без згоди Страховика не здійснювати ремонт транспортного засобу, крім робіт, необхідних для його транспортування;
 • надавати Страховику додаткові дані та документи, що стосуються обставин страхового випадку.

Вище зазначені обов’язки можуть бути виконані за дорученням Страхувальника його довіреною особою.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов'язаний:

 • Протягом однієї години повідомити про страховий випадок, компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • Письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 3-х робочих днів з дати його настання;
 • Надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або знищеного майна та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • Надати наступні документи:
  • письмова заява на виплату страхового відшкодування;
  • копія або оригінал Договору страхування;
  • довідка з органів внутрішніх справ, органів МНС, пожежної охорони що засвідчує факт виникнення страхових випадків, якщо з’ясування обставин цих випадків знаходиться у їх компетенції;
  • копія бухгалтерського балансу або інших звітних документів Страхувальника, за останній звітній період до настання страхового випадку, якщо Страхувальник - юридична особа;
  • копія рішення суду, яке має відношення до цього страхового випадку;
  • усі інші документи, які дають змогу встановити розмір збитку, який підлягає відшкодуванню, та підтверджують факт настання страхового випадку;
  • перелік знищеного, пошкодженого майна з зазначенням його балансової, оціночної або ринкової вартості;
  • документи, що підтверджують оплату витрат по зменшенню збитку;
  • документ, що посвідчує особу, яка одержує страхове відшкодування;
  • довіреність від Страхувальника (фізичної особи-засвідчену нотаріально), на одержання страхового відшкодування.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов'язаний:

 • Протягом 3-х годин повідомити про страховий випадок, компетентні органи, якщо з’ясування обставин страхового випадку знаходиться в їх компетенції;
 • Письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 3-хьох робочих днів з дати, коли стало відомо про його настання;
 • надати Страховикові достовірні дані про стан пошкодженого або знищеного вантажу та пред'явити його представнику Страховика для огляду;
 • надати відповідні документи:
  • заяву про виплату страхового відшкодування;
  • оригінал договору страхування (страхового сертифікату);
  • документи, що підтверджують наявність інтересу Страхувальника (Вигодонабувача) у застрахованому вантажі (товаротранспортний чи товаросупроводжувальний документ);
  • розрахунок суми претензії з прикладанням документів, що підтверджують розмір і обґрунтованість додаткових витрат, пов'язаних із прийнятими Страхувальником чи його представниками заходами для запобігання збитків чи зведенню їх до мінімуму;
  • оригінали чи копії рахунків по транспортуванню (експедиторську чи іншу рахунок-фактуру) разом з описом (пакувальним аркушем чи комплектувальною відомістю) відправленого вантажу з зазначенням ваги, а також разом з відвантажувальною специфікацією;
  • копію договору на здійснення перевезення чи договору експедирування, а у випадку оформлення комплекту транспортних документів – копію їх повного комплекту;
  • звіт сюрвейера чи інше документальне свідчення, що доводить ступінь загибелі чи пошкодження (документи, що засвідчують кількість та вагу вантажу на початок транспортування і на момент доставки чи документи, складені відповідно до законів та звичаям того місця, де визначається збиток);
  • копію рахунку по розвантаженню та вагову специфікацію в кінцевому пункті призначення;
  • результати кримінологічної експертизи пломб при виявленні нестачі вантажу після його прийому від перевізника за справними пломбами у випадку її проведення;
  • листування з вантажеперевізником та третіми сторонами щодо їхньої відповідальності, при наявності такої (копії листів, завірені Страхувальником);
  • документи, що можуть бути необхідними Страховику для здійснення його регресних прав, при наявності таких;
  • у випадку вимоги про відшкодування збитків, витрат та внесків по загальній аварії, обґрунтованої документами, - розрахунок та диспашу;
  • оригінал договору страхування (страхового сертифікату) чи його нотаріально завірену копію;
  • документи, що підтверджують наявність інтересу Страхувальника (Вигодонабувача) у застрахованому вантажі (товаротранспортний чи товаросупроводжувальний документ);
  • розрахунок суми претензії з прикладанням документів, що підтверджують розмір і обґрунтованість додаткових витрат, пов'язаних із прийнятими Страхувальником чи його представниками заходами для запобігання збитків чи зведенню їх до мінімуму;
  • оригінали чи копії рахунків по транспортуванню (експедиторську чи іншу рахунок-фактуру) разом з описом (пакувальним аркушем чи комплектувальною відомістю) відправленого вантажу з зазначенням ваги, а також разом з відвантажувальною специфікацією;
  • копію договору на здійснення перевезення чи договору експедирування, а у випадку оформлення комплекту транспортних документів – копію їх повного комплекту;
  • звіт сюрвейера чи інше документальне свідчення, що доводить ступінь загибелі чи пошкодження (документи, що засвідчують кількість та вагу вантажу на початок транспортування і на момент доставки чи документи, складені відповідно до законів та звичаям того місця, де визначається збиток);
  • копію рахунку по розвантаженню та вагову специфікацію в кінцевому пункті призначення;
  • результати кримінологічної експертизи пломб при виявленні нестачі вантажу після його прийому від перевізника за справними пломбами у випадку її проведення;
  • листування з вантажеперевізником та третіми сторонами щодо їхньої відповідальності, при наявності такої (копії листів, завірені Страхувальником);
  • копію платіжного доручення з зазначенням суми платежу страхової премії та з відміткою банку про виконання;
  • документи, що можуть бути необхідними Страховику для здійснення його регресних прав, при наявності таких;
  • у випадку вимоги про відшкодування збитків, витрат та внесків по загальній аварії, обґрунтованої документами, - розрахунок та диспашу.